Meniu navigare

Utilizatori Online

Avem 167 vizitatori online
Total 15426477 vizite din 30.09.06

Miercuri 21 Martie 2018   Prima Pagină arrow Colegiul prefectural arrow Regulament de functionare
Regulament de functionare

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALEArt. 1. - Colegiul Prefectural al județului Dâmbovița este organizat pe lângă Instituția Prefectului și funcționează în temeiul prevederilor art. 22 din Legea     nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, ale art. 12, 13 și 14 din Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, precum și în baza prezentului Regulament de funcționare.


Art. 2. - Colegiul Prefectural are ca scop asigurarea coordonării activității serviciilor publice deconcentrate din județ și este organul consultativ al prefectului în realizarea atribuțiilor de coordonare a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului Dâmbovița.CAPITOLUL II: COMPONENȚA COLEGIULUI PREFECTURALArt. 3. - Colegiul Prefectural este compus din: Prefectul județului Dâmbovița, subprefecți și conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, care își au sediul în județul Dâmbovița.
CAPITOLUL III: ATRIBUȚIILE COLEGIULUI PREFECTURALArt. 4. - Atribuțiile Colegiului Prefectural privesc armonizarea activității serviciilor publice deconcentrate, precum și implementarea programelor, politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune ale Guvernului la nivelul județului Dâmbovița sau al localităților acestuia.


ART. 5. - În cadrul ședințelor de lucru, membrii Colegiului Prefectural raportează și analizează stadiul implementării programelor, politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune de la nivelul județului Dâmbovița sau al localităților acestuia, nevoile cu care se confruntă serviciile publice deconcentrate, propunând măsuri în vederea îmbunătățirii activității.


Art. 6. (1) Colegiul Prefectural are următoarele atribuții principale.

 • a) analizează activitatea serviciilor publice deconcentrate și propune măsuri în vederea îmbunătățirii acesteia;
 • b) stabilește domeniile și sectoarele în care este necesară sau se poate realiza cu eficiență acțiunea coordonată a mai multor servicii publice deconcentrate;
 • c) stabilește măsurile necesare implementării programelor, politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune adoptate la nivel național;
 • d) organizează acțiunile comune ale mai multor servicii publice deconcentrate în vederea soluționării unor situații deosebite;
 • e) analizează măsurile necesare în vederea realizării unui sistem comun de management al informației, al resurselor materiale, financiare ori umane.

(2) Colegiul Prefectural îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege, precum și sarcini date de ministere sau de celelalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului ori de către prefect.CAPITOLUL IV : DESFĂȘURAREA LUCRĂRILORSecțiunea I: Pregătirea și desfășurarea lucrărilor Colegiului PrefecturalArt. 7. - (1) Colegiul Prefectural se întrunește la sediul Instituției Prefectului și este prezidat de către prefect.

(2) În lipsa prefectului, ședințele Colegiului Prefectural sunt prezidate de către subprefectul care realizează conducerea serviciilor publice deconcentrate.


ART. 8. - Colegiul Prefectural își desfășoară activitatea în plen, în prezența majorității membrilor acestuia.


Art. 9. (1) Ordinea de zi stabilită se aprobă de către prefect și se comunică membrilor Colegiului Prefectural și, după caz, persoanelor invitate la ședință;

(2) Colegiul Prefectural se convoacă de către prefect cel puțin o dată pe lună și oricând se consideră că este necesar.


ART. 10. - (1) Membrii Colegiului Prefectural, precum și celelalte persoane a căror prezență la ședințele colegiului este considerată necesară sunt convocate de către prefect, individual și în scris prin grija secretariatului colegiului.

(2) Ordinul de convocare trebuie să cuprindă data, ora, locul unde se desfășoară ședința, ordinea de zi și lista participanților.

(3) În mod excepțional, la propunerea unor membri ai Colegiului Prefectural, se pot introduce pe ordinea de zi probleme apărute ulterior convocării, cu acordul membrilor Colegiului Prefectural.


Art. 11. - În afara membrilor de drept ai Colegiului Prefectural, la lucrări pot fi invitate de către prefect și alte persoane a căror prezență este considerată necesară.


ART. 12. - (1) Membrii Colegiului Prefectural sunt obligați să participe personal la ședințe, cu excepția cazurilor temeinic motivate.

(2) Membrul Colegiului Prefectural aflat în situația prevăzută la alin. (1) trebuie să comunice numele înlocuitorului său de drept.


ART. 13. - (1) Secretariatul Colegiului Prefectural este asigurat de Instituția Prefectului, prin Serviciul pentru Afaceri  Europene, Strategii  și Programe Guvernamentale, Operațiuni Financiar Contabile și Administrative, în componența stabilită prin Ordin al Prefectului;

(2) Secretariatul Colegiului Prefectural are ca atribuții: redactarea ordinii de zi, luarea măsurilor pentru aducerea la cunoștință a convocării ședințelor, primirea rapoartelor, a informărilor, a sintezelor și a celorlalte materiale necesare desfășurării ședințelor, solicitate de la membrii Colegiului Prefectural, întocmirea proceselor-verbale și a sintezelor ședințelor, arhivarea și multiplicarea materialelor, precum și asigurarea legăturii cu membrii Colegiului Prefectural.


Art. 14. - (1) Documentele ce fac obiectul ordinii de zi (referate, rapoarte, informări) se elaborează într-o manieră sintetică, astfel încât să reflecte informații concrete asupra problemelor care vor fi dezbătute.

 • (2) În procesul elaborării documentațiilor respective, serviciile publice deconcentrate vor conlucra cu secretariatul Colegiului Prefectural.
 • (3) Lucrările elaborate și propuse a fi luate în discuție în cadrul ședinței Colegiului Prefectural se vor depune la secretariatul Colegiului cu cel puțin trei 3 înainte de data ședinței Colegiului Prefectural;
 • (4) Materialele vor fi însoțite de propuneri ce urmează a fi cuprinse în proiectul de hotărâre a Colegiului Prefectural, referitoare la domeniul analizat.
 • (5) În timpul desfășurării ședințelor se pot formula propuneri, obiecții sau amendamente ce pot fi adoptate sau respinse prin votul majorității membrilor prezenți.

Art.15. - Procesul-verbal de ședință se semnează de către prefect sau de către subprefectul care a condus ședința Colegiului Prefectural și cuprinde dezbaterile care au avut loc.


Secțiunea II : Adoptarea și transmiterea hotărârilorART. 16. - (1) În exercitarea atribuțiilor care îi revin, Colegiul Prefectural adoptă hotărâri.

(2) Hotărârile se adoptă prin vot deschis și cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

(3) În caz de paritate de voturi, votul prefectului decide.


ART. 17. - Hotărârile adoptate de către Colegiul Prefectural se semnează de către prefectul județului Dâmbovița.


ART. 18. - (1) Hotărârile Colegiului Prefectural se aduc la cunoștință instituțiilor interesate de către secretariatul Colegiului Prefectural.

(2) Hotărârile de interes public general se aduc la cunoștință prin oricare mijloace de publicitate.


Art. 19. - (1) Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale cu reprezentare la nivelul județului, însărcinate cu executarea hotărârilor Colegiului Prefectural, vor informa periodic sau ori de câte ori vor fi solicitate în acest sens, secretariatul colegiului, asupra stadiului aplicării hotărârilor.

(2) Numerotarea, înregistrarea și evidența  hotărârilor Colegiului
Prefectural va fi asigurată de către secretariatul acestuia.

(3) Procesul - verbal și documentele care au fost dezbătute se depun
într-un dosar special al ședinței și arhivat.

 

CAPITOLUL V : STATUTUL MEMBRILOR COLEGIULUI PREFECTURAL


Art. 20. - Membrii Colegiului Prefectural au următoarele drepturi:

 • a) să participe la dezbateri precum și la alte activități ale Colegiului;
 • b) să formuleze propuneri, întâmpinări, amendamente;
 • c) să participe la adoptarea hotărârilor;
 • d) să solicite consemnarea în procesul - verbal de ședință a punctului de vedere exprimat;
 • e) alte drepturi, conferite prin hotărâri ale colegiului.

Art. 21. - Membrii Colegiului Prefectural au următoarele obligații:

 • a) să participe la ședințele acestuia;
 • b) să delege altă persoană, în condițiile stabilite de regulament, să-l reprezinte la lucrările ședinței, în caz de absență motivată;
 • c) să prezinte, în termenul stabilit de secretariatul colegiului, materialele, documentațiile și rapoartele solicitate;
 • d) să aducă la îndeplinire hotărârile adoptate;
 • e) să informeze periodic si ori de câte ori se solicită de către prefectul județului, cu privire la activitățile instituției pe care o conduce;
 • f) să respecte drepturile celorlalți membri și să asigure desfășurarea normală a ședințelor;
 • g) să respecte prevederile prezentului Regulament de funcționare.

h) să comunice de îndată secretariatului Colegiului Prefectural orice schimbare intervenită la nivelul conducerii sau a structurii serviciului public deconcentrat respectiv.


Aceasta categorie este momentan goala

 


Sesizați faptele de corupție ale personalului MAI la: 0800-806-806
-------------------------------------------
Integrare Europeană: 0800-802-007
      
                Noul website

        http://www.prefecturadambovita.ro/uploadfiles/2015/martie/telverde.pdf
      
        http://www.prefecturadambovita.ro/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=141
                   
       

PROGRAM AUDIENTE S.P.R.P.C.I.V

    MARTI ORELE 10:00 - 12:00

PROBA PRACTICA SE DESFASOARA

   CU PLECARE DIN PARCAREA

   OBORULUI TARGOVISTE


         
 
      

           INFORMARE CU
          PRIVIRE LA
        PLATA TAXELOR
       SI TARIFELOR
          AFERENTE
      PERMISELOR DE
         CONDUCERE 
               SI A

     PASAPOARTELOR
        
    
Pentru o navigare optimă,
    vă recomandăm folosirea
  unui browser  cu capabilități
          HTML5 și CSS3
 
    
   http://www.apostila.mai.gov.ro
                           

         ACCESEAZA AICI TELEFONUL
      CONSUMATORILOR SI PAGINA WEB