Meniu navigare

Utilizatori Online

Avem 257 vizitatori online
Total 15396164 vizite din 30.09.06

Luni 19 Martie 2018   Prima Pagină
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor PDF Listare E-mail
     SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE
SI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR     


 
În cursul anului 2006, efectivele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și-au desfășurat activitatea în baza H.G. nr. 1767/21.10.2004, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2002, H.G. nr. 85/2003 și a instrucțiunilor M.A.I. nr. 570 și 574 din anul 2005, precum și a celorlalte dispoziții de linie.

În cadrul serviciului își desfășoară activitatea 6 ofițeri, 11 agenți și 3 salariați civili. La această dată, sunt vacante două posturi, unul de agent și unul de personal contractual - inginer de sistem.

De menționat că pentru postul de agent, la data de 09.11.2006, s-a organizat concurs de încadrare, fiind declarată „admis" doamna Ionescu Georgeta, care ocupa funcția de ajutor analist programator (personal contractual). În cadrul serviciului, în această situație, rămâne vacant postul de ajutor analist programator (personal contractual).

Media de vârstă a personalului este de 32 de ani. 0,24 % din totalul acestuia este reprezentat de femei, din care numai o persoană de sex feminin este antrenată în mod direct, în relația cu publicul, desfășurându-și activitatea la ghișeu.

Statul de funcții al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor se prezintă după cum urmează:

Total posturi

Ofițeri

Agenți

Personal civil

prevăzute

încadrate

vacante

prevăzute

încadrate

vacante

prevăzute

încadrate

vacante

prevăzute

încadrate

vacante

22

20

2

6

6

-

12

11

1

4

3

1


În perioada de referință au fost depuse eforturi susținute pentru crearea unui  climat optim de muncă în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, a sarcinilor încredințate, pentru întărirea spiritului de răspundere al personalului, apreciindu-se în mod cât mai obiectiv activitatea subordonaților.

         Pentru asigurarea unui climat de disciplină în rândul personalului, în perioada analizată au fost luate următoarele măsuri :

         - cunoașterea, de către șefii nemijlociți, a personalului din subordine și a preocupărilor acestora , atât în timpul serviciului, cât și în afara orelor de program ;

         - eliminarea formalismului în controalele executate ;

         - cunoașterea problemelor personale ale cadrelor, probleme care pot influența negativ activitatea profesională.

         Astfel, nu s-au înregistrat cazuri de abateri disciplinare și nu a fost sancționat nici un angajat.

         În ceea ce privește perfecționarea continuă a pregătirii profesionale a personalului, aceasta s-a desfășurat în deplină conformitate cu planul pregătirii profesionale întocmit pentru anul 2006, activitățile având loc, de regulă, la pregătirea de specialitate în ultima zi de vineri a fiecărei luni, iar printre principalele obiective propuse pentru această perioadă au fost stabilite :

-      menținerea și dezvoltarea competenței profesionale ;

-      actualizarea continuă a cunoștințelor în materie de practică și legislație rutieră ;

-      integrarea profesională a celor 3 ofițeri transferați, cuprinși în programul de tutelă profesională.

Pentru buna desfășurare a pregătirii profesionale, s-au stabilit sarcinile ce revin personalului cu atribuții și responsabilități în acest domeniu, etapele, întocmirea temelor, termenele de finalizare precum și locurile de desfășurare a activităților.

Cei 3 ofițeri cuprinși în activitățile de tutelă profesională au fost monitorizați permanent, desfășurându-și activitățile sub îndrumarea nemijlocită a șefilor de birou, conform programului aprobat, iar insp. pr. Rădulescu Constantin a finalizat programul de tutelă cu un calificativ foarte bun.

Întregul personal și-a conspectat și însușit temele de pregătire continuă în caietele de pregătire profesională, tematica fiind parcursă în totalitate, astfel încât nu s-au înregistrat restanțe.

Totodată, prin testarea trimestrială cu privire la regulile de circulație, s-a creat un nivel de pregătire și competență optim pentru desfășurarea activităților specifice.

În perioada 26.10 - 17.11.2006, în conformitate cu Dispoziția directorului D.R.C.I.V. nr. S/413 din 30.10.2006, s-au desfășurat verificările de sfârșit de an, iar rezultatele foarte bune obținute demonstrează că majoritatea personalului posedă cunoștințele necesare și prezintă garanția executării sarcinilor, în condițiile noilor reglementări, la standarde superioare.

Pentru perioada următoare, în planul pregătirii profesionale, se vor avea în vedere următoarele :

- continuarea pregătirii profesionale pe bază de conspect și încadrarea în planurile tematice aprobate ;

         - constituirea unor mape de pregătire adaptate la specificul muncii, cuprinzând noile reglementări, pentru înțelegerea cât mai exactă a acestora, dar și pentru profesionalizarea pe funcții ;

          - realizarea unei mape cu spețe, actualizată cu evenimentele negative din sistem, cuprinzând anii 2005 - 2006.

Pe birouri, activități desfășurate în anul 2006 se prezintă după cum urmează :

 

1.     Biroul evidența conducători auto și examinări

         Biroul evidență conducători auto și examinări are în componență 2 ghișee : un ghișeu destinat programării candidaților la examenul în vederea obținerii permisului de conducere și un ghișeu destinat activităților de preluare imagine, primire și eliberare a documentelor privitoare la permisul de conducere.

         Activitatea de examinare a candidaților în vederea obținerii permisului de conducere s-a desfășurat în baza reglementărilor stipulate în Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 195/2002 și a Regulamentului de aplicare a acesteia nr. 85/2003 privind circulația pe drumurile publice, precum și a Ordinului Ministrului  Administrației și Internelor nr. 574 din 01.04.2005, privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere.

         Astfel, în perioada 01.01 - 30.11.2006, au fost verificate și planificate 22924 dosare ale candidaților pentru susținerea examenului de conducere auto, față de 18376, în anul trecut (un plus de 4548 dosare).

         La nivelul serviciului sunt atestați ca examinatori toți lucrătorii (6 ofițeri și 11 agenți), însă au fost folosiți la comisii numai ofițeri.

         Se organizează examinări în toate zilele lucrătoare ale  săptămânii, iar ziua de marți a fost rezervată candidaților profesioniști ce susțin probele teoretice și practice pentru categoriile B,E, CE și D.

         În aceeași perioadă au fost programate și examinate  23248 persoane  (cu 4864 mai mult față de anul 2005), din care 19296 amatori și 3944 profesioniști. Au fost admise 5787 persoane (4808 amatori și 979 profesioniști), procentul de promovabilitate generală fiind de 24,90 %.

         Examinarea a fost organizată în 232 de zile, iar media zilnică a persoanelor examinate a fost de 100.

         La proba teoretică au fost examinate 21515 persoane, din care au fost admise 9204, procentul de promovabilitate fiind de 42,78 %. La proba practică au fost examinate 9113 persoane și declarate admise 5787, ceea ce reprezintă un procent de 63,50 %.

         Examinările au fost efectuate de cei 5  ofițeri din cadrul serviciului.

Operațiunile de primire, verificare și înregistrare a dosarelor, programarea la examen și întocmirea programatoarelor s-au efectuat numai de lucrătorii desemnați prin dispozițiile nr. 20001/03.01.2006 și 20532/09.05.2006 ale șefului serviciul, avizate de Prefectul județului.

         Planificarea la examen a cursanților s-a efectuat individual la ghișeu, într-un interval de maxim 25 de zile pentru cei care susțin examenul pentru prima dată și într-un termen de maxim 40 -50 de zile pentru cei care au mai susținut examenul, fapt datorat numărului foarte mare de cursanți care au absolvit cursurile școlilor de șoferi în perioada lunilor iunie - septembrie.

         Pentru susținerea probei teoretice examinările se desfășoară în sălile din următoarele incinte :

-   Școala de șoferi S.C. Cvorum Trans S.R.L. Târgoviște, capacitate - 55 locuri ;

-   Casa Tineretului Târgoviște, capacitate - 60 locuri ;

-   Școala de șoferi S.C. Gigalo Prest Com S.R.L. Târgoviște, capacitate - 60 locuri ;

-   Școala de șoferi Chindia Auto Grup S.R.L. Târgoviște, capacitate - 40 locuri.

Sălile menționate mai sus sunt nominalizate în dispozițiile cu nr. 20002/03.01.2006 și 20334/16.03.2006 ale șefului serviciului, având avizul Prefectului.

Cu privire la modul de examinare nu au fost înregistrate  contestații.

Nu au fost înregistrate cazuri de anulare a examenului pentru nici o persoană participantă.

Șeful serviciului a efectuat 42 instruiri și 35 de controale la comisiile de examinare, fără a constata nereguli.

Pe categorii de persoane examinate, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, situația se prezintă astfel :

Image
Image
Image

În județul nostru pregătirea cursanților se realizează în 15 școli de șoferi autorizate de către Autoritatea Rutieră Română - Agenția Dâmbovița, într-o școală a Grupului de pompieri - Târgoviște, precum și prin intermediul unui număr de 61 instructori auto independenți.

În perioada analizată s-au mai desfășurat următoarele activități :

-         au fost editate 10204 permise de conducere, din care :

-         permise de conducere preschimbate = 713

-         permise de conducere pierdute = 788

Au fost rebutate un număr de 37 permise de conducere (28 din cauza operatorului, 7 din vina lucrătorului și 2 din cauza sistemului), ceea ce reprezintă un procent de 0,36 %.

Au fost făcute 87 mențiuni și verificări în evidențe privind permisele de conducere preschimbate în străinătate.

Au fost înregistrate 20 cereri privind preschimbarea permiselor străine cu documente similare românești.

Din evidențele Serviciului Public Comunitar Regim, Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, rezultă faptul că, la data de 01.12.2006 la nivelul județului Dâmbovița se aflau în evidență un număr de 130457 posesori  de permise de conducere, din care 105395 în sistem automat și 25062 în sistem manual.

Permisul de conducere este tipărit a doua zi după depunerea documentelor.

Activitatea biroului a fost controlată în perioada 25 - 27.10.2006 de scms. Rotaru Dănuț din cadrul D.R.P.C.I.V., care nu a constatat aspecte deosebite.

Image
Image
Image

1.     Biroul de înmatriculări și evidență vehicule

Biroul are drept scop deservirea solicitărilor privind operațiunile de înmatriculare și radiere din circulație a autovehiculelor de pe raza județului Dâmbovița, confecționarea și gestionarea plăcuțelor de înmatriculare, eliberarea certificatelor de înmatriculare, autorizații provizorii de circulație și autorizațiilor pentru probe.

Biroul deservește solicitanții la 3 ghișee, după cum urmează :

-         ghișeul înmatriculări definitive și provizorii ;

-         ghișeul radieri ;

-         ghișeul eliberări certificate de înmatriculare și plăci numere.

Un volum însemnat de muncă a fost depus pentru aplicarea prevederilor O.U.G. 189/2006 privind suspendarea înmatriculării pentru vehiculele ai căror deținători nu au respectat prevederile legale.

Astfel, au fost mediatizate prin mijloacele mass-media prevederile Ordonanței de mai sus, 17 articole în presa scrisă, 9 informări la radio, și două emisiuni la T.V. - postul local).

La data de 01.12.2006, județul Dâmbovița are în evidență un parc auto de 92374 autovehicule, din care 74174 în sistem automat și 14000 în sistem manual (2500 cu litere și 11500, pentru care s-au aplicat prevederile O.U.G. 189/2006).

Un volum însemnat de muncă a fost depus și pentru verificarea și înmatricularea temporară a 124 vehicule.

În perioada analizată, pe linia înmatriculării  și radierii vehiculelor,    s-au desfășurat următoarele activități :

-         certificate de înmatriculare emise : 13433 din care :

         - preschimbate: 1450 ;

         - radieri din circulație :  7785 ;

         - autorizații pentru numere provizorii atribuite : 5796 ;

         - auto din import la prima înmatriculare : 1219.

Din totalul de 13433 certificate de înmatriculare editate, au fost rebutate 40, ceea ce reprezintă un procent de 0,29 %.
Image

La apariția disfuncționalităților de natură tehnică, ivite în procesul tehnologic de confecționare a plăcilor de numere de înmatriculare datorat schimbării tipului de folie reflectorizantă, au fost informați cetățenii cu privire la posibilitatea preschimbării plăcuțelor cu numere de înmatriculare a căror vopsea s-a șters, fără perceperea nici unei taxe pentru această operațiune. Cererile s-au rezolvat cu prioritate, nefiind necesară deschiderea unui ghișeu special pentru aceste cazuri.

         O situație aparte, dar rezolvată cu tact de către lucrătorii biroului, a fost aceea în care cetățenii s-au prezentat la sediul serviciului nostru pentru a primi lămuriri referitoare la înștiințările sosite prin poștă, privind neplata RCA sau neefectuarea ITP, pe care în fapt, le aveau plătite ori efectuate. În  astfel de cazuri s-a explicat tuturor posesorilor de vehicule că aspectele legate de comunicarea înștiințărilor s-au datorat întârzierii în transmiterea  datelor de la asiguratori sau stații de inspecție tehnică, ori a datelor eronate sau incomplete și nu sunt în culpă.

         Activitățile specifice  se desfășoară la ghișee cu operativitate prin reducerea timpilor de reacție, documentele fiind tipărite în următoarele intervale de timp:

         - certificatul de înmatriculare pentru vehiculele care își păstrează numărul: 1- 2 zile ;

         - certificatul de înmatriculare și plăcile aferente pentru înmatricularea cu număr la rând : 3 - 5 zile ;

         - certificatul de înmatriculare și plăcile aferente pentru înmatriculare cu număr preferențial : 7 - 10 zile.

         Activitatea biroului a fost controlată în perioada 25 - 27.10.2006 de comisar șef Tatu Gheorghe din cadrul D.R.P.C.I.V., care nu a constatat aspecte deosebite.

 

1.     Alte activități

         Pentru prevenirea actelor de corupție s-au întreprins următoarele acțiuni :

         - s-au distribuit cetățenilor, atât la ghișee cât și la examen, pliante și insigne cu tema „ Nu dau-nu iau șpagă", iar aceste aspecte au fost discutate și prelucrate cu întreg efectivul serviciului ;

         - s-au afișat în sala de așteptare materialele ce indică numerele de telefon la care pot fi sesizate faptele de corupție ale lucrătorilor M.A.I.;

         - au fost efectuate 63 controale, atât planificate cât și inopinate, pe linia integrității morale și profesionale a lucrătorilor, nefiind constatate probleme deosebite ;

         - s-au prelucrat, pe bază de semnătură, toate dispozițiile și comunicările înaintate de către D.R.P.C.I.V, referitoare la aspectele negative cu privire la activitatea desfășurată de personalul din cadrul unor S.P.C.R.C.I.V. din țară.

         În activitatea de soluționare a cererilor și petițiilor, precum și în activitatea desfășurată de lucrători la ghișee, s-a dat dovada de corectitudine, transparența, solicitudine, ceea ce a dus la o bună desfășurare a activităților și la crearea unui climat de ordine și disciplină în cadrul serviciului.

         O problemă mai dificilă cu care s-a confruntat serviciul a fost cea a activităților de secretariat, deoarece în statul de funcții nu este prevăzută o asemenea funcție, sarcina respectivă fiind îndeplinită de lucrători desemnați anume.

         Activitatea de secretariat a constat în :

-   intrări - ieșiri corespondență : 2515

-   dactilografieri adrese : 2498

-   audiențe și petiții : 30 ;

-   156 de comunicări la Legea 677/2001, la solicitarea persoanelor, până la data de 01.07.2006.

    Gestiunea și evidența contabilă sunt ținute de agent șef adjunct Nițu Cristian, nominalizat prin D.Z.U nr. 1/03.10.2005, dar care nu are studii de specialitate necesare.

Activitățile serviciului se desfășoară sub îndrumarea domnului  Nistor Mircea - subprefectul județului, iar colaborarea cu personalul prefecturii este pozitivă.

Toate lucrările întocmite sunt avizate de către Prefectul județului, care se implică în activitățile de îndrumare și sprijin.

Concediile de odihnă ale personalului au fost acordate conform graficului solicitărilor nr. 18130/17.01.2006 și aprobate de prefect, fără ca numărul celor aflați în același timp în concediu de odihnă să depășească o treime din efectivul unității.

Până în prezent nu s-au înregistrat concedii de odihnă neefectuate sau restante.

În perioada analizată personalul serviciului nu a fost implicat în nici un eveniment rutier, fapt ce se datorează instruirilor efectuate și prelucrărilor permanente a articolelor prevăzute în H.G. 85/2003, privind circulația pe drumurile publice.

Nu au fost înregistrate reclamații cu privire la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, care să vizeze personalul serviciului nostru.

În vederea îmbunătățirii rezultatelor profesionale, apreciem că este necesar să se ia următoarele măsuri:

1. Intensificarea controalelor inopinate pe linia respectării întocmai și la timp a atribuțiilor de serviciu, a modului de cunoaștere a regulamentelor și instrucțiunilor specifice, precum și a integrității morale, ținută și modul de comportare față de cetățeni a lucrătorilor de la ghișee, precum și a nivelului de pregătire a acestora în perspectiva adoptării normelor europene.

2. Preluarea și testarea periodică a agenților în legătură cu executarea atribuțiilor.

3. Respectarea strictă a prevederilor legale care reglementează activitățile desfășurate.

4. Evaluarea profesională a personalului, sub toate aspectele, pentru eficientizarea activității acestora. Se vor avea în vedere competența, disponibilitatea, precum și predispoziția spre săvârșirea unor abateri, criterii esențiale în încredințarea sarcinilor specifice.

5. Reducerea perioadei de reprogramare a candidaților la examenul auto.

6. Încadrarea unui secretar arhivar absolut necesară pentru ca activitatea să se desfășoare în condițiile de operativitate, ceilalți angajați fiind astfel degrevați de o atribuție de serviciu suplimentară.

7. Dotarea cu calculatoare, în special pentru activitățile desfășurate la ghișee întrucât de la zi la zi se resimte din ce în ce mai mult lipsa acestora.

         Activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de conducere și Înmatriculare a Vehiculelor  poate fi apreciată ca fiind în concordanță cu standardele de performanță asumate și impuse de cadrul legislativ specific.

  

 

 


Sesizați faptele de corupție ale personalului MAI la: 0800-806-806
-------------------------------------------
Integrare Europeană: 0800-802-007
      
                Noul website

        http://www.prefecturadambovita.ro/uploadfiles/2015/martie/telverde.pdf
      
        http://www.prefecturadambovita.ro/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=141
                    
       

PROGRAM AUDIENTE S.P.R.P.C.I.V

    MARTI ORELE 10:00 - 12:00

PROBA PRACTICA SE DESFASOARA

   CU PLECARE DIN PARCAREA

   OBORULUI TARGOVISTE


          
 
      

           INFORMARE CU
          PRIVIRE LA
        PLATA TAXELOR
       SI TARIFELOR
          AFERENTE
      PERMISELOR DE
         CONDUCERE 
               SI A

     PASAPOARTELOR
        
    
Pentru o navigare optimă,
    vă recomandăm folosirea
  unui browser  cu capabilități
          HTML5 și CSS3
 
    
   http://www.apostila.mai.gov.ro
                            

         ACCESEAZA AICI TELEFONUL
      CONSUMATORILOR SI PAGINA WEB